Na okładce tomiku znajdują się drzwi, które odnajdujemy w wierszach Pawła mimo nieobecności ich obrazu lub nazwy. Pojawiają się one symbolicznie, jako przejście między dwoma światami: między światłem a ciemnością, życiem a śmiercią, światem ziemskim a światem sakralnym, wyobrażają początek i koniec. /.../ czytaj całość


49 wierszy / 60 stron / format A5 / rok wydania: 2018

 

 

 

[poeta powinien być martwy]

 

 

poeta powinien być martwy […] żywy nie jest nam

do niczego potrzebny

 

dopiero martwy może się przydać martwy poeta

jest prawdziwy i taka światłość od jego truchła bije

jak od wielkiego dzwonu wielki dzwon

 

poeta musi umrzeć [żywy nie jest nam do niczego

potrzebny]


PISARZE.PL

 

e-Dwutygodnik Literacko - Artystyczny ISSN: 2084-6983 [źródło: Pisarze.pl]


 

 

  

 

ten trzeci

 

 

uśmiecham się — nie byłem na to przygotowany

co innego omdlenie przy nakłuwaniu żyły

albo skaryfikacja matryc odbijających moją tożsamość

— — — zawsze było mnie dwóch

 

ale żaden się nie śmiał 

 

 

 

tłocznia oliwek

 

 

a teraz bardzo proszę: jeden pesel jeden kamień

podchodzimy i po kolei: staramy się celować

w górne partie ciała astralnego

 

krioterapia nie przyniosła spodziewanych efektów

osadzony nadal odszczekuje się tym swoim węgierskim

posmakiem taśmy puszczanej od tyłu

[grając w chińczyka uparcie wyrzuca dziewiątkę]

 

— — — wieczory jeszcze chłodne

jeden pesel jeden kamień […] i wracamy do domów

 

 

 

 

 

 

skowyt rozproszenia

 

 

tym czasem — tym bardziej czasem tym którego

jesteś zatrważająco wątpliwym administratorem

nie wyłowisz miłosnych detali z okręgów źrenic

o których boscy przemytnicy wiedzą prawie wszystko

i czarne podniebienia

 

[z wyczuciem] pochylając głowy prawowitych

właścicieli twojego szaleństwa w okrutnej

niedoskonałości rzeczy widzialnych kaligrafują

dla ciebie nekrolog in blanco | on nie żyje

 

on jest martwy [komu w plecy setny nóż kto zdradził

nadzieję i dzieci jej skowytem rozproszone] on

nie żyje a chłopcy cierpliwie czekają [na Barabasza]

na ławce pod blokiem jak żołnierze w dwuszeregu

ustawione puste butelki po piwie — szklana armia

pijanych proroków — kolejno odlicz [ — — — tymczasem]

 

tym bardziej czasem tym którego jesteś i który

do ciebie nie należy nie wyłowisz miłosnych detali

z okręgów źrenic [na białe wiersze struga

czerwonej farby — nie krew — nekrolog in blanco]

 

 

 

 


PISARZE.PL

 

e-Dwutygodnik Literacko - Artystyczny ISSN: 2084-6983 [strona internetowa: Pisarze.pl]HELIKOPTER

 

w po­cząt­kach swo­je­go ist­nie­nia, czy­li od 2003 roku, miał cha­rak­ter dru­ko­wa­ne­go ma­ga­zy­nu, by z cza­sem

prze­nieść się do prze­strze­ni in­ter­ne­to­wej. To miej­sce, do któ­re­go jego re­dak­tor, Krzysztof Śliwka za­pra­sza

twór­ców li­te­ra­tu­ry, by po­dzie­li­li się z czy­tel­ni­ka­mi swo­imi tek­sta­mi.

seanse spirytystyczne w mieście X

 

 

przy bliższym poznaniu zawsze tracę

grunt pod stopami i pewność ciebie

[który siedzisz po prawicy Ojca] przy

bliższym poznaniu rozkopuję kołdrę

poetyckich urojeń

 

a oni patrzą patrzą na moje usta

oczy linie papilarne przy bliższym

[…] zawsze tracę:

grunt pod stopami i siebie z oczu

 

— — — dopiero wtedy zamykają knajpę

 

 

 

 

nie ma takiego numeru

 

 

syndrom sztokholmski osierocił moją prawą rękę

[ — — — nie kocha] od ostatniego samobójstwa

minęły prawie dwa tygodnie | ona znowu przemyca

donosy kreślone amarantowym atramentem

a czasu coraz mniej [siostro] proszę mnie podliczyć

 

płacę krwią ze świątyni

nieopatrzności mojej i jego bolesnej męki

wszystko co miałem do napisania — napisałem

jeszcze tylko dokończę Majakowskiego i idę spać

[proszę mnie podliczyć] siostro


Helikopter jest nie­ja­ko uzu­peł­nie­niem dzia­łal­no­ści OPT zwią­za­nej z dzie­dzi­na­mi wi­zu­al­ny­mi i mu­zycz­ny­mi. To do­dat­ko­wy ka­nał ko­mu­ni­ka­cji na­szej in­sty­tu­cji, dzię­ki któ­re­mu bu­du­je on wraż­li­wość ar­ty­stycz­ną i in­te­lek­tu­al­ną za­rów­no uczest­ni­ków kur­sów OPT, jak i szer­sze­go gro­na od­bior­ców. To prze­strzeń nie­ogra­ni­czo­na, nie­tu­zin­ko­wa, sku­pio­na wo­kół sło­wa i róż­nych jego wcie­leń.

 [źródło: opt-art.net/helikopter/] 
spowiedź

 

 

jestem już blisko [jestem już bardzo blisko]

— — — hoduję fantazmaty hoduję i palę na stosie

albo na wiatr je rzucam dokarmiam nimi

chimeryczne koty [jestem już blisko jestem

już bardzo blisko jestem już] prawie

 

przyznaję się do wina wódki Fausta Amandy

Palmer i czarnych samochodów przyznaję się

przyznaję do czasu odtrącanego lekką ręką

w miejscach niepublicznych w miejscach

nawiedzonych

 

grabarzu nie szukaj wymówek nie oszukuj

głodu [jestem już blisko jestem już

bardzo] blisko jestem już prawie mnie

nie ma


OBSZARY PRZEPISANE 

to internetowy magazyn, prezentujący twórczość literacką autorów emigracyjnych oraz autorów mieszkających w Polsce. Miejsce stykania się różnych poetyk, wrażliwości, stref czasowych i przestrzeni.

 

[źródło: obszaryprzepisane.com]KONTENT

 

Kwartalnik literacki, którego celem jest ustanowienie uniwersalnej, neutralnej światopoglądowo platformy wymiany myśli między młodymi autorami. Przyjmujemy wiersze, eseje, recenzje, szkice krytyczne, fragmenty prozy, opowiadania.

[źródło: kontent.net.pl]

 

 

 

      

bez wątpienia

 

 

diagnostyka zawiodła — wyniki badań

przemilczały toczenie żywego organizmu

[zawartość chleba w widełkach — wino

na poziomie abstrakcyjnej przyzwoitości]

— — — ani słowa o wywoływaniu wierszy

 

ani słowa o markerach przekłamujących

kolejne tąpnięcia płynów ustrojowych

 

samopowielający się schemat liturgii lęku

proszę zwątpić [obwąchać obszczekać

i proszę zwątpić] stryczek mówi że poezja

to bardzo dobre drzewoBordighera 

 

 

Bordighera miasto jak miasto jak setki 

mniej lub mniej więcej podobnych do siebie 

znaków przestankowych obiecanej ziemi

 

z bydlęcych autokarów [przy Via della 

Posta] wycieka na chodnik aromatyczna 

wielowątkowość nadpisanych życiorysów

 

la fine del mondo - oznajmia pani z pieskiem 

la fine del mondo - powtarzam za panią 

piesek patrzy piesek milczy piesek podnosi 

łapkę [...] Bordighera 

 

miasto jak miasto jak setki mniej 

lub mniej więcej podobnych do siebie 

mniej lub mniej więcej cierniowych impresji 

o końcu i początku świata [---tego świata] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień zero i osiem

 

 

Mickiewicz cierpi za miliony a ja znowu 

grzebię palcem w Bursie czterdzieści 

 

i cztery razy czterdzieści i cztery Mickiewicz 

cierpi za miliony [...] mój ojciec był cieślą 

i też cierpiał jak pięknie cierpiał czterdzieści 

 

i cztery razy tracąc świadomość mój ojciec 

umierał tak pięknie umierał a ja znowu 

grzebię palcem w Bursie [ojca swojego 

 

który był cieślą] 


NOWE MYŚLI

 

 

  /.../ Powołując do życia Scenę Kultury Niemasowej, stawiamy sobie za cel nie tylko poszukiwanie i odkrywanie młodych duchem myślicieli, pisarzy czy twórców, pragniemy także mieć swój udział w popularyzacji i wspieraniu ich aktywności. Niepospolita twórczość, którą prezentujemy, w porównaniu z prostym, wartkim i szerokim mainsream’owym nurtem, jest jedynie niewielkim strumykiem meandrującym pomiędzy często skrajnie odmiennymi spojrzeniami na rzeczywistość. Podróżując wzdłuż tej z wolna płynącej wody, odkrywamy miejsca, do których w inny sposób dotrzeć nie można, poznajemy ludzi niezwykłych i doświadczamy emocji, jakich próżno szukać w typowości. Scena Kultury Niemasowej prezentuje także niebanalną twórczość literacką, muzyczną, filmową i teatralną,  sztukę nieznaną, niszowe wydarzenia, niezwykłe miejsca, niecodzienne pasje.

 

 

 

o tym

 

 

i rozpętało się piekło […] zwiadowcy oksytocyny

sabotują poprawne funkcjonowanie skostniałych

schematów

 

— — — dobrze

wyrzekam się cieni co przed tobą na pastwę rzucały

archetyp miłości — nie wiedząc nawet czy to my

czy tylko planet ponad nami niecierpliwy oddech

gładzi drżące przenikanie istnień [szybuję

 

by nie spłoszyć dłoni które jeszcze przebijają się

 

przez śnieg]


     Zapraszamy do nas każdego, kto wpisuje się w „niemasowość” lub chciałby zaznać jej choć odrobinę.

 

Mariusz Słoniewicz

Redaktor naczelny

[źródło: nowemyśli.pl]


[złoty dwadzieścia]

 

 

złoty dwadzieścia

na tyle Makarow wycenił twój smutek

wygrawerowany na rękojeści wiersza

kaliber dziewięć milimetrów

 

— — — najpierw kość

znikająca miedzy hukiem a odrzutem

i już ziemia lżejszą i już światłość

ołowiana dobiera się do miąższu

z którego i tak niewiele było pożytku

 

i znowu kość

tym razem bardziej widowiskowo

z rozmachem czym chata […]

 

jutro przyjdzie zobaczy wezwie

odpowiednie służby które stwierdzą

że taka poezja powinna być karalna

trauma

 

 

rozpoczynał się trzynasty

dzień miesiąca vasaris

jeden dziewięć siedem cztery

wschód słońca: był

znak zodiaku: wódnik

 

podobno nie wszystko

poszło zgodnie z planem

 

zbiesiły się anioły

i morze wyrzuciło mnie na brzeg

przyznaję — niewiele pamiętam:

 

ból rozdzierający płuca

przy każdej eksplozji krzyku

w czasie gdy one podawały

sobie moją doczesność powtarzając

magiczne słowo: apgar

 

— — — chwilę później

wdrożono procedurę podcinania

skrzydeł

 
[siebie pamiętam]siebie pamiętam

jak przez mgłę
jak przez krew
z jednym czarnym skrzydłem
niedbale przyszytym
do rękawa wstydu

i dom rodzinny pamiętam

jak przez krew
— — — jak odbicie
w oczach moich złudzeń
bezmyślnie wtopionych
w drżącą cięciwę snu

cokolwiek się zdarzy

niech nie będzie prawdą

 

 

 gorzkie żale

 

 

zarżnęli prosiaka […] dwie zimne krowy

z lodówki wyjęte [cisza]

 

to będzie długa noc

to będzie noc ciepła i cierpka

jak serca ocet

nie chrzczony słodką metaforą

 

— — — noc

po której niewiele się pamięta

[się nie pamięta wiele oprócz tego że była

że opadła skowytem na pierwszą kolejkę

za pierwszą miłość

 

za miłość ostatnią

za ochłap życia za pustkę

za pracę za robotę za świnię ofiarną

za to i za tamto

 

nim biała rozpacz padnie pawiem w sieni

to będzie długa noc

 

za pierwszą miłość […] za ostatniąTYTUŁ PIOSENKI: MOJE MIASTO  |  ALBUM: RAJ  ZESPÓŁ: LENIWIEC  |  TEKST: PAWEŁ JASIŃSKI  |  MUZYKA: PAWEŁ WROCŁAWSKI


 

NIEOFICJALNY TELEDYSK DO PIOSENKI EDELMAN  |  ALBUM: RAJ   ZESPÓŁ: LENIWIEC   TEKST: PAWEŁ JASIŃSKI  |  MUZYKA: ZBIGNIEW MUCZYŃSKI